รวมเวบไซค์สถาบันอุดมศึกษา

 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 2150871-3 , 2153619 โทรสาร. 2153600 , 2154804
http://www.chula.ac.th
   
 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 9428200-45 , 5790113 , 9428491-99 โทรสาร. 9428185
http://www.ku.ac.th
 
   
   
  
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 2216111-20 , 2216171-80 โทรสาร. 2248099
ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 5160020-39 โทรสาร 5160976
  http://www.tu.ac.th
   
   
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
http://www.swu.ac.th
   
   
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 3777400-19 , 3779660-9
http://www.nida.ac.th
 
   
   
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 5858540-9 , 9132500-24 โทรสาร 5874356 , 9132618
http://www.kmitnb.ac.th 
   
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 7372500-47 , 7373000 โทรสาร 3267333
http://www.kmitl.ac.th 
   
    
8 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2849 6000 , 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
http://www.mahidol.ac.th
   
 
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University
วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
ตลิ่งชัน (สำนักอธิการบดี)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8807336 , 8807349 โทรสาร 8807372
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
  http://www.su.ac.th
   
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
69 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 745820-40 ,745900 โทรสาร (038) 390351
http://www.buu.ac.th 
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005 , 261103
http://www.nu.ac.th 
   
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2
http://www.mju.ac.th
   
 
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143
http://www.cmu.ac.th
   
  
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
123 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216
http://www.kku.ac.th
 
   
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
กม. ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396
http://www.ubu.ac.th 
   
   
16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030
http://www.msu.ac.th 
   
  17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
         
71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828
วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร.(073) 335115-26 โทรสาร (073) 335128
วิทยาเขตภูเก็ต
3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
30 หมู่ 6 ถนน สุราษฎร์ - นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. (077) 281540 (01) 9786076 โทรสาร (077) 281541
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง
  โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 20000
  โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036
  http://www.psu.ac.th
   
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440 , 314801
http://www.tsu.ac.th 
   
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Narathiwat University
49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1174 ,073-511192 โทรสาร 0-7351-1905
http://www.pnu.ac.th
 
20 มหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University
ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1143
โทรสาร 0-4251-1484
http://www.npu.ac.th
 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : (053) 0-5377-6000
http://www.ricr.ac.th/
   
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5341-2308, 0-5541-2526-45
 http://www.cmru.ac.th/
 
   
  
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-241012-4 , 241016, 241020
โทรสาร : 054-241018 , 054-241019
http://www.lpru.ac.th/
   
 
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5541-1096
โทรสาร : 0-5541-1296
  http://www.uru.ac.th/
   
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university
หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9932
โทรสาร 0-5579-9933
http://www.rikp.ac.th/
   
 
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university
ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-562341, 221680, 227009
โทรสาร : (056) 221554, 221237
http://www.nsru.ac.th/
 
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university
เลขที่ 66 วังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : ส่วนวังจันทน์ โทร. 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
โทรสาร :0-5525-9468
http://www.psru.ac.th/
   
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-1396 , 0-5672-1583,0-5672-2217,0-5671-1858-62
โทรสาร 0-5672-2217
http://www.pcru.ac.th
   
 
29.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
234 หมู่ที่ 11 ถ.เลย – เชียงคาน ต.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4283-5233-8 , 0-4281-4669
โทรสาร : 0-4281-1143
http://www.lru.ac.th/
   
  
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1375
โทรสาร 0-4271-3063
http://www.snru.ac.th/
   
   
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59
โทรสาร : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th/
   
 
32 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-2118-9
โทรสาร : (043) 722117
http://www.rmu.ac.th/
 
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์0 4425 4000,
โทรสาร 0 4424 4739
http://www.nrru.ac.th/
   
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-611221
โทรสาร 044-612858
http://www.bru.ac.th
   
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University
186 ถนน ปราสาท อ.เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. 0-4451-1604
โทรสาร 0-4451-1631
http://www.srru.ac.th
   
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University
เลขที่ 2 ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ ( 045 ) 352000-29
โทรสาร ( 045 )311472
http://www.ubru.ac.th
   
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   Sisaket Rajabhat University
ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3440
โทรศัพท์ 0-4563-3441
http://www.sskru.ac.th/
   
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University
 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 โทรศัพท์ 0- 4485 3083
 โทรสาร 0- 4485 3083
   http://www.cpru.ac.th/
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ Kalasin Rajabhat University
 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 0 4386 0218
โทรสาร 0 4386 0219
http://www.ksu.ac.th (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
   
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
112 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-544741-3
โทรสาร 043-544744
http://www.reru.ac.th
   
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1010
โทรสาร 0 3881 0337
http://www.rru.ac.th
   
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ (036) 422607-9 , (036)427485-93
โทรสาร. FAX (036) 422610
http://www.tru.ac.th
   
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
 เลขที่ 96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel 0-3532-2076-9
Fax. 0-3524-2708
http://www.aru.ac.th/
   
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7,0-2529-4164-5
โทรสาร 0-2529-2580
 http://www.vru.ac.th
   
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University
41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ (039) 335408-10
โทรสาร 0-3932-7175
http://www.qru.ac.th
   
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3463 3227-30
โทรสาร 0 3463 3224
http://www.kru.ac.th/
   
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021
โทรสาร .034-261048
http://www.npru.ac.th/
   
48 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  PhetchaburiRajabhat University
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3249 3300-7
โทรสาร : 0 3249 3308
http://www.pbru.ac.th
   
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 0 3226 1790-7
โทรสาร : 0 3226 1078
http://www.mcru.ac.th
 
50 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University
21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 66 76 240474-7 , 66 76 211959
โทรสาร : 66 76 217778
http://www.pkru.ac.th
   
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-6594
โทรสาร : 0-7321-2108
 http://www.yru.ac.th/
   
52.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University 
 160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 โทรศัพท์ :(074) 314993 , 324221
 โทรสาร :(074) 311210
http://www.skru.ac.th
   
53.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4
โทรสาร : 0-7539-2018
http://www.nstru.ac.th/
   
54.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University 
272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร
 อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
 โทรศัพท์ : 077-355466-7,355469
โทรสาร :077355468
 http://www.sru.ac.th/
   
55.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
 โทรศัพท์ : 0-2942-6900
 โทรสาร : 0-2541-7113
 http://www.chandra.ac.th
   
56มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
 โทรศัพท์ : 028901801
 โทรสาร :
 http://www.dru.ac.th/
   
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Rajabhat University
1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 โทรศัพท์ 0-2473-7000
 โทรสาร 02-466-6539
http://www.bsru.ac.th
   
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-552-6688
 โทรสาร 02-5217909
http://www.pnru.ac.th/
   
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University.
 295 ถนนราชสีมา พญาไท ดุสิต 10300
 โทรศัพท์ 0-2244-5000
 โทรสาร
 http://www.dusit.ac.th
   
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University.
 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวิชระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 โทร 02-2432246
 โทรสาร 02-2432248
 http://www.ssru.ac.th/
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangla University of Technology Thunyaburi
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-3013-15 โทรสาร 0-2577-2357
http://www.rmutt.ac.th
   
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ
Rajamangla University of Technology Krungthep
2 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-3211-25 ต่อ 133, 117 โทรสาร : 0-2287-3596
http://www.rmutk.ac.th/
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangla University of Technology Tawan-ok
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9
http://www.rmutto.ac.th/
   
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangla University of Technology Phranakon
99 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
http://www.rmutp.ac.th/
   
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangla University of Technology Srivijaya
1 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-6260-3 โทรสาร : 0-7432-4245
http://www.rmutsv.ac.th/
 
   
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangla University of Technology Lanna
128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0-5322-1576, 0-5389-2780 โทรสาร 0-5321-3183
http://www.rmutl.ac.th/
 
   
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangla University of Technology Suvanabhumi
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 035-242-554 โทรสาร : 035-545-654
http://www.rmutsb.ac.th
   
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangla University of Technology Rattanakosin
96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8894585-7 กด 3001 ติดต่อประชาสัมพันธ์โทรสาร : 02-8895014
http://www.rmutr.ac.th/
   
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangla University of Technology Isan
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242978-9,044-271312-3 โทรสาร : 044-242217
http://www.rmuti.ac.th
   
70 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Pathumwan Institute of Technology
833 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท ์02-219-3833-38 โทรสาร 02-2193872
http://www.ptwit.ac.th
   
71 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294
http://www.mbu.ac.th/
   
72 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ 0-2221-4859, 0-2222-1867
 http://www.mcu.ac.th
   
 
73.มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. โทร. 3108000 โทรสาร 3180917
http://www.ru.ac.th
   
74. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3550 โทรสาร0- 25033534
http://www.stou.ac.th
   
 
   
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070
http://www.sut.ac.th 
   
76.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. (075) 384000 โทรสาร (075) 384258
หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ
http://www.wu.ac.th
   
77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 4270039 , 4270059 , 4270058
http://www.kmutt.ac.th
   
78.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007 
อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824
http://www.mfu.ac.th