ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้จัดทำ
เผยแพร่
คะแนน
งบประมาณ
เอกสาร
61
ยุทธศาสตร์การบริหารกีฬาสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (2560)
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป,ผศ.อุทัย สุพัฒน์
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
62
การฝึกความคล่องตัวของนักกีฬาเนตบอลด้วยตารางเก้าช่อง : กรณีศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (2559)
ผศ.ปทิตตาท์ วาศ์แสงเทียน
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
63
การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (2560)
ผศ.พรทิพย์ ฉายกี่,นายสุรวุฒิ เพ็งแก่นท้าว,ผศ.อุทัย สุพัฒน์,นางสาวนับดาว ทองวินิชศิลป
1
0.4
ภายใน = 75,000
ภายนอก = 0
< Previous Page123456

ติดต่อผลงานวิจัย Full Text ได้ที่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000
โทรศัพท์ 0-5565-1090-3 โทรสาร 0-5565-1092