ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้จัดทำ
เผยแพร่
คะแนน
งบประมาณ
เอกสาร
21
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (2554)
เกียรติศักดิ์ สิทธิ,ดำเนิน สีนวล
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
22
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ()
ผศ.เกียรติศักดิ์ สิทธิ,พิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
23
ประสิทธิผลของการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าประยุกต์ ศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (2557)
ปทิตตาท์ วาศ์แสงเทียนและคณะ
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
24
Healthy Food Consunption Behavior of IPE Sukhothai Students ()
Patitta Wongsangthain
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
25
แนวทางการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวการปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ()
ดร.พัฒนี ศักดิ์เดชานนท์,ธีรนน์ ชาตรูประชีวิน
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
26
การประเมินโครงการส่งเสริมกระบงนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 (2557)
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป,ดร.พัฒนี ศักดิ์เดชานนท์,พิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
27
แนวทางการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวการปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555)
ดร.พัฒนี ศักดิ์เดชานนท์,ธีรนนท์ ชาตรูประชีวิน
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
28
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2553 (2553)
ดร.พัฒนี ศักดิ์เดชานนท์,ธีรนนท์ ชาตรูประชีวิน
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
29
ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (2557)
พิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม,จันทนา แก้ววิเชียร
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
30
การสำรวขพฤติกรรมการดื่มเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ()
พิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม,บงกชกร ทองสุก
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
< Previous Page123456Next Page >

ติดต่อผลงานวิจัย Full Text ได้ที่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000
โทรศัพท์ 0-5565-1090-3 โทรสาร 0-5565-1092