ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้จัดทำ
เผยแพร่
คะแนน
งบประมาณ
เอกสาร
1
ภาวะผู้นำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2557)
อรนุช เนตรสว่าง
ภายใน = 2,000
ภายนอก = 2,000
2
Physical Fitness of Wrestling Athletes Participating in Asian Senior Wrestling Championship 2016 (2559)
Ruthalert Chaikee, Dumnern Srinuan
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
3
Development for Sport and Health Science Center in Institute of Physical Education Sukhothai (2559)
Rattana Yodhan,Thosapon Chuanbun
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
4
Physical Fitness of the Personnel in Bankluai Municipal District, Sukhothai, 2016 (2559)
Sakdawut Katwiboon,Kittipoom Borisut
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
5
The analysis on the indicators of mental fitness of athletes in sport excellence project of the Institute of physical education (2559)
Priwan Chamnanjan
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
6
Factors which influence the decision to buy sport products of high school and tertiary students in Muang district, Sukhothai province (2559)
Uthai Supat
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
7
การนำความรู้ทักษะจากโครงการไปใช้ในการทำงานของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (2559)
กิ่งเพชร เงินทอง,วัชรินทร์ เงินทอง,รัตนา ยอดหาญ
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
8
COMPARISON OF FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF THE ATHLETES OF INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, SUKHOTHAI CAMPUS (2559)
Kingpet Ngoenthong
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
9
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของหน่วยงานที่รับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (2559)
กิ่งเพชร เงินทอง,วราลักษณ์ ทองวินิชศิลป
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพจังหวัดสุโขทัย (2559)
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป,กิ่งเพชร เงินทอง,วัชรินทร์ เงินทอง
ภายใน = 0
ภายนอก = 0
123456Next Page >

ติดต่อผลงานวิจัย Full Text ได้ที่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000
โทรศัพท์ 0-5565-1090-3 โทรสาร 0-5565-1092