• ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 • Download

 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย
 • Download

 • คู่มือการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • Download

 • คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 • Download

 • ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย
 • Download

 • ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปี 2559
 • Download

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจพิจารณา ข้อเสนองานวิจัย
 • Download

 • ประกาศนโยบายและทิศทางการทำวิจัย ปีการศึกษา 2559
 • Download

 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและงานพัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • Download

 • คู่มือวิจัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 • Download

 • สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการพลศึกษา(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • ประกาศสถาบันการพลศึกษา เงินอุดหนุนปี 57
 • Download

 • นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
 • Download

 • ระบบกลไกงานวิจัย
 • Download

 • นโยบายด้านการวิจัย (อธิการบดีปริวัฒน์)
 • Download


 • คุ้มครองสิทธิงานวิจัย
 • Download

 • คำสั่งสถาบันการพลศษึกษา เรื่องมอบอำนาจแทนอธิการบดี
 • Download

 • แผนการปฏิบัติงานวิจัย(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • แผนการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัย(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • Form จริยธรรม IPE-Ethic 1-5 (กลุ่มวิจัย)

 • Ethic1(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • Ethic1(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • Ethic2(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • Ethic3(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • Ethic4(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • Ethic5(แบบฟอร์ม)
 • Download

 • ประกาศสถาบันการพลศึกษา ปี 57 (11 พย)
 • Download

 • 1.ประกาศนโยบาย
 • Download

 • 2.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
 • Download

 • 3.ปฏิทินการวิจัย
 • Download

 • 4.ประกาศการพัฒนาทักษะด้านการผลิตบัณฑิตแล
 • Download

 • 5.ประกาศการนำเสนอเค้าโครงการวิจัย ปี2561
 • Download

 • 6.ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา
 • Download

 • 7.ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
 • Download

 • 8.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
 • Download

 • 9.ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนงาน
 • Download