ประกาศ

กรรมการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาเขตสุโขทัย วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559

  1. รศ.ประดิษฐ์    มีสุข          ประธานกรรมการ
  2. ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์      กรรมการ
  3. ผศ.ฤทธิพงฏ์ ระฤกชาติ     กรรมการ
  4. นางสุมาลี กลางนา           กรรมการและเลขานุการ

กรรมการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาเขตสุโขทัย วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559

  1. รศ.ประดิษฐ์    มีสุข          ประธานกรรมการ
  2. ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์      กรรมการ
  3. ผศ.ฤทธิพงฏ์ ระฤกชาติ     กรรมการ
  4. นางสุมาลี กลางนา           กรรมการและเลขานุการ
  [3-6-2557] ประกาศจากงานประกัน
  [5/6/2557] ประกาศเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2554